Адвокатско друштво Марковски и партнери


Постапуваме во најдобар интерес на клиентот

Нудиме широк дијапазон на правни услуги од различни правни области каде што имаме искуство и специјалност.


Нашето долгогодишно искуство во различни правни области и со различни клиенти, ни овозможува да се соочиме и успешно да настапиме според Вашите потреби, во дадени правни ситуации.

Доколку имате потреба, адвокатското друштво Марковски и партнери ги нуди следните услуги, и тоа:


 • Застапување на правни и физички лица пред судовите во Република Северна Македонија;
 • Застапување пред министерства, владини агенции и други државни органи.;
 • Правни услуги во корпоративното право;
 • Правни услуги во работните односи - трудовото право;
 • Правни услуги во кривичното право;
 • Правни услуги во облигациони постапки (склучување договори, надомест на штети, осигурување...);
 • Правни услуги во стечајни постапки и ликвидации;
 • Правни услуги за концесии и рачни залози;
 • Правни услуги пред нотари и застапување при постапки пред извршител;
 • Правни услуги за основање, спојување и раздвојување на Трговски друштва и други форми на организација;
 • Правни услуги за банкарско право;
 • Правни услуги за Пријавување на вработени, регистрирање за ДДВ, отворање на сметки и други дејности неопходни за започнување на работењето на новото друштво.;
 • Наоѓање инвестициски можности во Република Северна Македонија;
 • Длабинска правна анализа и правен консалтинг;
 • Правна Анализа на закони и прописи во врска со области кои се однесуваат на интересите на нашите клиенти и нивните трансакции;
 • Застапување на домашни и странски трговски друштва;
 • Адвокатското друштво Марковски и партнери е овластен регистрационен агент за поднесување на електронски пријави на упис на основање, промени и бришење преку системот на е-регистрација во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Република
 • Повеќе инфо

  За подетални информации контактирајте нѐ


  Контакт