Кои се наши клиенти?


Адвокатското друштво Марковски и партнери е реномирана адвокатска канцеларија која застапува и соработува со домашни и странски клиенти од областа на градежништвото, копнениот и бродски транспорт, осигурителни и брокерски друштва, банкарскиот сектор и многу други, меѓутоа истите не ги прикажуваме поради одредби кои забрануваат таков вид на рекламирање, а утврдени согласно чл.13 ст.1 т.9 од Правилникот за дисциплинска одговорност на Адвокатите а в.в со чл.5 од Кодексот на етика на Адвокатите.